Geerarsa bara Finfinnen alagaan humnaan qabatamte geerarame

Inxooxxo dhaabatanii
Caffee gadi ilaaluun hafe
Finifinnee loon geesaani
Hora obaasuun hafe
Tulluu Daalattii irraatti
Yaa'iin Gullallee hafe
Gafarsattii darbanii
Qoraan cabsachuun hafe
Hurufa Boombii irraatti
Jabbiilee yaasuun hafe
Bara jarrii dhufani
Loon keenyas hindhumani
Eddaa Mashashaan dhufee
Birmadummaanis hafe!